Under the Sky Contemporary Art Scanning – Hohhot 508x598 - Inner Mongolia Art Museum presents “Under the Sky: Contemporary Art Scanning – Hohhot”

Based on the realistic context of Inner Mongolia’s contemporary art, the exhibition “Under the Sky · Contemporary Art Scanning – Hohhot” is to collate and scan the current situation of contemporary art in Inner Mongolia, which presents their confidence and attitude toward future development, and has a universal cultural and geographic relevance.

Facing the tradition and wave of contemporary globalization, they are presenting the conflict and entanglement between regional difference and concrete reality, exploring an inner spirit which transcends the narrow boundaries of mediums and could be put into practice, and trying to achieve the recombination and construction in the reality. The 43 exhibitors, including native artists and artists associated with Inner Mongolia, provide fresh evidence of living and possibility of diversity, also represent the richness of current time and space.

About the exhibition

Curator: Wu Rigen

Dates: Nov 25, 2017 – Dec 4, 2017

Venue: Inner Mongolia Art Museum

Artists: Baiyin Baoligao, Bao Xiaowei, Bao Lin, Theodore Cantrell, Dai Liang, Gan Dige, Gu Tao, Han Xiaohan, Sunanda Khajuria, Doris Kloster, Li Yong, Liu Kai, Liu Shangying, Liu Leming, Liu Zhenshuo, Na Buqi, Na Linhu, Nashun Batu, Qin Ga, Qing Long, Quan Bao, Dhaneshwar Shah, Song Jianshu, Tao Douhan, Tu Bu, Wang Yuan, Wang Aijun, Wang Ruihao, Wangq Hongmin, Wu Rizhe, Wu Rigen, Wusu Ronggui, Xiao Hong, Xin Tana, Yang Min, Yi Deer, Yu Gaofeng, Zhang Chao, Zhang Pengju, Zhang Zhigang, Zhao Zhisheng, Zheng Tianze, Zong Ning

Courtesy of the artists and Inner Mongolia Art Museum.

Related posts: