Wei Qingji “High Mountain” 148×45 cm 75x300 - Wei Qingji, “High Mountain”, 148×45 cm