Wei Qingji “Mirage”No. 3 148×45 cm 75x300 - Wei Qingji, “Mirage”No. 3, 148×45 cm