Wei Qingji “Ten Thousand of Years” 148×45 cm 75x300 - Wei Qingji, “Ten Thousand of Years”, 148×45 cm