Su Xinping, Fictional Reality 7'53'' Video 2017 Screenshots