Poster of Yell Space Programme Exhibition – Partial Archive

“Yell Space Programme Exhibition – Partial Archive” is inaugural exhibition of Yell Space and a discussion of their programming. How would artists deal with or subvert the relationship between our conceptual programme and our physical space? How would they go beyond the style and concept of our “common sense”? In a sense, these are the challenges that we all have to face in life. Perhaps the “Programme Exhibition” is neither a juxtaposition of descriptions and sketches, nor the presentation and transformation of documents. It is, perhaps, how the two come to be caught off guard. It is exception, provocation, and growth.

The Programme Exhibition has no theme. They considered that the best theme would be the artists themselves, as well as the current problems the artists are thinking about, caring about, and acting on.The Programme Exhibition is an ongoing project, helping artists to develop and document projects, with various elements ordered and displayed in stages, including the establishment of an artists’ library. They eschew the spectacle of display, instead concentrating on the boundaries of documents and documentation and fostering mutual growth between artists.

Installation View of Yell Space Programme Exhibition – Partial Archive 01

Installation View of Yell Space Programme Exhibition – Partial Archive 04

About the exhibition

Dates: May 21, 2017 – Jun 30, 2017

Venue: Yell Space

Artists: Bian Ka, Cai Peng+Tao Tao, Cao Kai, Chang Yuhan, Chen Dingqian, Chen Xiao, Chen Qiang, Cui Xiuwen, Dai Jianyong, Deng Yuejun, Ding Li, Dong Wensheng, Gao Mingyan, Gao Jie, Han Yu, He Xiangyu, He Yu, He Jier, Huang Kui, Huang Songhao, Ji Wenyu, Jian Guo Brother, Jiang Tengtao, Jin Muyan, Jin Feng, JocJonJosch, Park Kyungryul, Li Yizhuo, Li Lun, Li Zhenhua, Li Qing, Li Songhua, Li Tingwei, Li Xiaofei, Liang Ban, Liu Weiwei, Lu Pingyuan, Ma Jie, Ma Lijiao, Ma Yongfeng, Mao Weixin, Mo Shuwen, Ng Cindy, Pathproject, Ren Qian, Shao Yi, Shen Yichen, Sheng Jun, Sheng Jianfeng, Song Yongxing, Song Xi, Su Chang, Susana, Tang Guozhi, Wang Zi, Wang Sishun, Wang Ruoru, Wang Yiming, Wu Qiong, Xiao Xiong, Yan Hongchi, Yang Xinjia, Yi Lian, Yu Ji, Zhang Yehong, Zhang Shu, Zhang Lehua, Zheng Limin, Zhou Xiaohu, Zhou Bin, Shen Han+Berlin School of Painting

Courtesy of the artists and Yell Space.

Related posts: